fbpx
Tlf. +88 53 55 53

Betingelser for Advokaternes Inkasso Service

 1. Generelt
  Disse betingelser er gældende fra den 30. oktober 2020 og gælder for alle ydelser, der leveres af Advokaternes Inkasso Service  (AIS), Esplanaden 26, 1263 København K, cvr.nr. 41013990 til virksomheder i Danmark som har et cvr.nr. (Kunden). Betingelserne omfatter nuværende og kommende aftaler. Det er de til enhver tid gældende betingelser og tilhørende prisliste, der finder anvendelse på aftaleforholdet. Ændringer af betingelserne publiceres på AIS’s hjemmeside.

   

 2. Kravet
  1. Fremskaffelse af adresseoplysninger m.v. på debitorer, sletning af udlæg eller retslig skridt af nogen art er en tillægsydelse. Prisen for tillægsydelser fremgår af prislisten, punkt 12.
  2. Kunden har adgang til oprettelse af sager via AIS formular til oprettelse af inkassoager eller via en af de partnere, som AIS integrerer med. Kunden kan sende krav på op til 100.000,- kr. til inddrivelse hos AIS som opfylder følgende krav:
   1. Kravet skyldes manglende betaling af en faktura, dom, gældsbrev mm. Støttes kravet på andet end en faktura eller dom kan AIS kræve betaling for at gennemgå og vurdere kravet.
   2. Debitor må ikke have gjort indsigelser mod kravet.
   3. Debitor skal være over 18 år på det tidspunkt betalingsforpligtelsen opstod.
   4. Debitor må ikke være under konkurs, rekonstruktion, gældssanering eller død.

 3. Bestridte krav
  1. Såfremt en bestridt fordring oprettes, er AIS berettiget til at afslutte sagen og fakturere Kunden et beløb svarende til, at kravet var inddrevet.
  2. Behandling af bestridte krav tilbydes efter særskilt aftale med AIS. Et bestridt krav afregnes som minimum med de i pkt. 7.1. anførte beløb. AIS kan vælge at afregne en bestridt fordring efter medgået tid.

 4. Kundens pligter når sagen er oprettet
  1. Såfremt debitor fremkommer med indsigelser efter overdragelsen, videresender AIS indsigelsen til Kundens bemærkninger. Kunden skal herefter inden 14 dage sende sine kommentarer til indsigelsen til AIS. Hvis Kunden ikke sender sine kommentarer til AIS inden 14 dage, regnes fordringen som tilbagekaldt.
  2. Hvis debitor henvender sig til Kunden efter Kundens overdragelse af fordringen til AIS, skal Kunden henvise debitor til AIS. Såfremt Kunden fortsætter korrespondancen med debitor, vil fordringen blive afregnet som tilbagekaldt.
  3. Såfremt Kunder tilbagekalder en fordring, er AIS berettiget til at opkræve betaling for sagen, som havde debitor betalt det fulde tilgodehavende.
  4. Hvis Kundens krav står til at forælde inden for 30 dage, skal Kunden af egen drift tage stilling til, om sagen ønskes indbragt for fogedretten med henblik på at afbryde forældelsen. Hvis kravet forælder, er det tabt.

 5. Ansvarsfraskrivelse
  1. AIS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forældelse.
  2. Kunden må ikke aflevere originale dokumenter til AIS, med mindre Kunden skriftligt er blevet bedt om dette af AIS.
  3. Alle originale dokumenter skal afleveres personligt af Kunden på adressen: Esplanaden 26, 1263 København K. Samme dag som dokumenterne overgives til AIS, skal Kunden sende en e-mail til AIS, hvor Kunden anfører, hvilket dokument der er afleveret til AIS. Kunden vil herefter modtage en e-mail fra AIS med en bekræftelse på modtagelsen.

 6. Afregning
  1. Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. AIS er berettiget til at på hvert tidspunkt at korrigere priserne.
  2. Inddrevne midler afregnes elektronisk til Kunden, når fordringen er fuldt inddrevet eller efter nærmere aftale med Kunden.
  3. Inddrevne beløb afregnes først på renter, gebyrer, salærer og tilkendte omkostninger og dernæst på det oprindelige fakturakrav inklusiv moms (hovedstolen).
  4. Fakturaer udstedt af AIS til Kunden skal betales inden for 14 dage. Ved forsinket betaling tillægges en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. AIS kan modregne tilgodehavender hos Kunden i inddrevne midler.
  5. AIS er berettiget men ikke forpligtet til at fortsætte Kundens sager, indtil Kunden har betalt et udestående til AIS, samt at foretage modregning i alle modtagne beløb herfra.
  6. I en situation hvor Kunden kommer i restance til AIS i en sådan grad, at kravet indleveres til fogedretten eller civilretten, er AIS berettiget til at fakturerer Kunden et beløb svarende til det beløb som AIS kunne fakturere Kunden, hvis det var kommet fuld betaling på alle Kundens inkassosager, uanset status på Kundens sager på det tidspunkt.

 7. Priser
  1. De lovfastsatte gebyrer, inkassomkostninger, mødesalærer og renter tilfalder AIS ud over eventuelle tilvalgte tillægsydelser, som fremgår af prislisten, punkt 12.
  2. Tilbageført retsafgift på grund af konkurs, insolvens eller fogedrettens øvrige afvisning af sager tilfalder AIS som salær inkl. moms. Hovedstolen tilfalder klienten. 
  3. Af sager sendt til AIS via AIS´s formular på hjemmesiden, e-mail eller post tilfalder 12% af hovedstolen AIS ud over de i pkt. 7.1 anførte beløb.
  4. Af sager sendt til AIS via en integration tilfalder 10% af hovedstolen AIS ud over de i pkt. 7.1 anførte beløb.
  5. I de sager hvor AIS har afholdt retsafgiften, jf. 9.2 eller, hvor kravet inddrives efter, at Kunden har meddelt ikke at ville afholde retsafgiften til fogedretten, tilfalder 50% af hovedstolen AIS ud over de i pkt. 7.1 anførte beløb. Dette kalder vi No-Risk.

 8. Fuldmagt til at forhandle fordringens størrelse
  Såfremt AIS vurderer, at sandsynligheden for inddrivelse af en given fordring overdraget fra Kunden vil kunne optimeres ved indgåelse af akkordaftale med debitor, er AIS berettiget til at nedsætte fordringens hovedstol med op til 25%.

 9. Fogedretlig behandling
  1. Krav kan indbringes for fogedretten mod betaling af 800,- kr. plus retsafgift.
  2. Hvis Kunden ikke 10 dage fra AIS anmodning bekræfter, at sagen skal fortsætte ved fogedretten, kan AIS vælge at forfølge kravet i fogedretten mod selv at afholde alle udgifter forbundet hermed. Alternativt kan AIS vælge at afslutte sagen.
  3. Hvis Debitor under et fogedretsmøde erklærer sig ude af stand til at betale hele det skyldige beløb eller misligholder en afdragsordning efter fogedretsmøde har været afholdt, kan AIS vælge at afslutte sagen. Såfremt AIS vælger at fortsætte inddrivelsen afregnes sagen i henhold til pkt. 7.5.

 10. Lovvalg og værneting
  Retsforhold mellem Kunden og AIS er underlagt dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte fører til at et andet lands lov skulle finde anvendelse. Alle krav og tvistligheder mellem Kunden og AIS skal afgøres ved Københavns Byret.

 11. Håndtering af udlæg
  Det er Kundens ansvar at aflyse udlæg, når gælden er indfriet, eller hvis udlægget af andre årsager skal aflyses. AIS kan assistere Kunden med at aflyse et udlæg. Prisen for tillægsydelser fremgår af prislisten, punkt 12.

 12. Prisliste

TillægstjenesterBeskrivelsePris(DKK) (Fastpris)
Anmeldelse i boOmfatter anmeldelse i konkursbo, dødsbo mv. Opfølgende arbejde omkring modtagelse og behandling af cirkulæreskrivelse. Modtagelse og behandling af dividende. (Pr. sag)800,- kr.
BetalingspåkravOmfatter opgørelse af udarbejdelse af betalingspåkrav og indgivelse heraf til fogedretten med henblik på opnåelse af dom og fogedforretning. Prisen inkluderer deltagelse i telefonisk fogedretsmøde med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver. Møder debitor ikke begæres politifremstilling. Prisen inkluderer også deltagelse i dette næste fogedretsmøde.800,- kr.
FogedbegæringUdarbejdelse af fogedbegæring på baggrund af eksisterende fundament (betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev mv.) Prisen inkluderer deltagelse i telefonisk fogedretsmøde.800,- kr.
Udkørende fogedforretningOmfatter fysisk møde hos Debitor med deltagelse af fogeden med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver. Krav op til 50.000,- kr.

1.200,- kr.
Udkørende fogedforretningKrav mellem 50.001,- kr. og 100.000 kr.
1.550,- kr.
Udkørende fogedforretningKrav over 100.001,- kr.
Efter aftale
Manglende inkassovarselHvis Debitor betaler, efter AIS har sendt et inkassovarsel, afregnes Klienten et salær svarende til det takstmæssige inkassosalær. Takstmæssigt salær
TinglysningTinglysning, pr. time600,- kr.
Aflysning af udlægAflysning, pr. time600,- kr.
Registrering i ExperianRegistrering af debitor i RKI400,- kr.

 

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk