Tlf. +88 53 55 53

Betingelser for Advokaternes Inkasso Service og CloudCollect

 1. Generelt
  Disse betingelser er gældende fra den 29. november 2022 og gælder for alle ydelser, der leveres af Advokaternes Inkasso Service (AIS) og CloudCollect (CC) herefter samlet benævnt (AIS), Esplanaden 26, 1263 København K, cvr.nr. 41013990 til virksomheder i Danmark som har et cvr.nr. (Kunden). Betingelserne omfatter nuværende og kommende aftaler. Det er de til enhver tid gældende betingelser og tilhørende prisliste, der finder anvendelse på aftaleforholdet. Ændringer af betingelserne publiceres på AIS’s hjemmesider, www.inkassoadvokat.dk og www.cloudcollect.dk.

 2. Kravet
  1. Fremskaffelse af adresseoplysninger m.v. på debitorer, sletning af udlæg eller retslig skridt af nogen art er en tillægsydelse. Prisen for tillægsydelser fremgår af prislisten, punkt 14.
  2. Kunden har adgang til oprettelse af sager via AIS formular til oprettelse af inkassoager på www.inkassoadvokat.dk, via kundeplatformen på www.cloudcollect.dk eller via en af de partnere, som AIS integrerer med. Kunden kan sende krav til inddrivelse hos AIS som opfylder følgende krav:
   1. Kravet skyldes manglende betaling af en faktura, dom, gældsbrev mm. Støttes kravet på andet end en faktura eller dom kan AIS kræve betaling for at gennemgå og vurdere kravet.
   2. Debitor skal være over 18 år på det tidspunkt betalingsforpligtelsen opstod.
   3. Debitor må ikke være under konkurs, rekonstruktion, gældssanering eller død.
  3. Krav over 100.000,- kr. og krav med indsigelser kan oprettes mod betaling af et honorar efter nærmere aftale.

 3. Bestridte krav
  1. Såfremt en bestridt fordring oprettes, uden at Kunden informerer AIS om indsigelsen, er AIS berettiget til at afslutte sagen og fakturere Kunden et beløb svarende til, at kravet var inddrevet.
  2. Behandling af bestridte krav tilbydes efter særskilt aftale med AIS. Et bestridt krav afregnes som minimum med de i pkt. 9.2. anførte beløb. AIS kan vælge at afregne en bestridt fordring efter medgået tid.

 4. Kundens pligter når sagen er oprettet
  1. Såfremt debitor fremkommer med indsigelser efter overdragelsen, videresender AIS indsigelsen til Kundens bemærkninger. Kunden skal herefter inden 14 dage sende sine kommentarer til indsigelsen til AIS. Hvis Kunden ikke sender sine kommentarer til AIS inden 14 dage, regnes fordringen som tilbagekaldt.
  2. Hvis debitor henvender sig til Kunden efter Kundens overdragelse af fordringen til AIS, skal Kunden henvise debitor til AIS. Såfremt Kunden fortsætter korrespondancen med debitor, vil fordringen blive afregnet som tilbagekaldt.
  3. Såfremt Kunder tilbagekalder en fordring, er AIS berettiget til at opkræve betaling for sagen, som havde debitor betalt det fulde tilgodehavende.
  4. Hvis Kundens krav står til at forælde inden for 30 dage, skal Kunden af egen drift tage stilling til, om sagen ønskes indbragt for fogedretten med henblik på at afbryde forældelsen. Hvis kravet forælder, er det tabt.

 5. Ansvarsfraskrivelse
  1. AIS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forældelse. Det er klientens eget ansvar at påse, at forældelsesfristen afbrydes.
  2. Kunden må ikke aflevere originale dokumenter til AIS, med mindre Kunden skriftligt er blevet bedt om dette af AIS.
  3. Alle originale dokumenter skal afleveres personligt af Kunden på adressen: Esplanaden 26, 1263 København K. Samme dag som dokumenterne overgives til AIS, skal Kunden sende en e-mail til AIS, hvor Kunden anfører, hvilket dokument der er afleveret til AIS. Kunden vil herefter modtage en e-mail fra AIS med en bekræftelse på modtagelsen.
  4. Det er klientens eget ansvar at påse, at krav anmeldes i konkurs- og dødsboer.
  5. Det er klientens eget ansvar at påse, at krav anmeldes til likvidator, rekonstruktøren og til skifteretten ved en  gældssaneringssag.

 6. Abonnement
  1. Plusabonnementet er et fortløbende abonnement, der kan opsiges med en måneds varsel med respekt for eventuelle bindingsperioder.
  2. Plusabonnementet knytter sig til ét specifikt CVR-nr., og det er alene sager og fakturaer fra dette CVR. nr., der kan behandles under abonnementet.
  3. Plusabonnementet er fortløbende og løber for en periode på en, to eller tre år. Der betales en engangsomkostning hvert år, andet år eller tredje år for dækning af abonnementet.
  4. Ved misligholdelse af en løbende betaling er AIS berettiget til at kræve den fulde betaling for hele bindingsperioden indfriet.
  5. Rabat givet for en periode er ikke gældende for følgende perioder.

 7. Opsigelse
  1. Kunden kan opsige abonnementet til udløb af en abonnementsperiode. Opsigelsen skal være skriftlig og sendes med e-mail eller post til AIS. Opsigelsen skal være AIS i hænde senest dagen inden udløbet af en abonnementsperiode for at gælde for rettidig opsigelse af den følgende periode.
  2. Hvis Kunden ikke har modtaget en skriftlig bekræftelse på opsigelsen fra AIS, kan Kunden ikke gå ud fra, at opsigelsen er modtaget.
  3. AIS kan uden varsel, og med øjeblikkelig virkning opsige et abonnement og/eller afslutte en eller flere af Kundens sager, såfremt dette efter AIS skøn findes påkrævet eller hensigtsmæssigt eksempelvis, hvis Kundens sager findes at være usædvanligt tidskrævende, Kunden er registreret som dårlig betaler, Kunden stopper betalingen, Kunden kommer under rekonstruktionen eller går konkurs eller, hvis der iværksættes inkassosager mod Kunden.
  4. Opsiger AIS et abonnement eller afslutter en sag giver det ikke Kunden andre rettigheder eller krav.
  5. Når et abonnement er udløbet, overgår alle Kundens igangværende sager til Oneløsningen og afregnes efter denne løsning.

 8. Afregning
  1. Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. AIS er berettiget til at på hvert tidspunkt at korrigere priserne.
  2. Inddrevne midler afregnes elektronisk til Kunden, når fordringen er fuldt inddrevet eller efter nærmere aftale med Kunden.
  3. Inddrevne beløb afregnes først på renter, gebyrer, salærer og tilkendte omkostninger og dernæst på det oprindelige fakturakrav inklusiv moms (hovedstolen).
  4. Fakturaer udstedt af AIS til Kunden skal betales inden for 14 dage. Ved forsinket betaling tillægges en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. AIS kan modregne tilgodehavender hos Kunden i inddrevne midler.
  5. AIS er berettiget men ikke forpligtet til at fortsætte Kundens sager, indtil Kunden har betalt et udestående til AIS, samt at foretage modregning i alle modtagne beløb herfra.
  6. I en situation hvor Kunden kommer i restance til AIS i en sådan grad, at kravet indleveres til fogedretten eller civilretten, er AIS berettiget til at fakturerer Kunden et beløb svarende til det beløb som AIS kunne fakturere Kunden, hvis det var kommet fuld betaling på alle Kundens inkassosager, uanset status på Kundens sager på det tidspunkt.

 9. Priser
  1. AIS har følgende betalingsmodeller: Plusabonnement og Oneløsningen.
   • Sager under Oneløsningen kan oprettes for 0,- kr. pr. sag. Ved inddrivelse af kravet tilfalder 20% af hovedstolen inklusiv moms AIS ud over de i punkt 9.2. anførte beløb.
   • Sager under Plusløsningen kan oprettes mod betaling af 2.724,- kr. for et år, 4.600,- kr. for to år og 6.000,- kr. for tre år. Ved inddrivelse af kravet tilfalder 10% af hovedstolen inklusiv moms AIS ud over de i punkt 9.2. anførte beløb.
  2. De lovfastsatte gebyrer, inkassomkostninger, mødesalærer og renter tilfalder AIS ud over eventuelle tilvalgte tillægsydelser, som fremgår af prislisten, punkt 14.
  3. Tilbageført retsafgift på grund af konkurs, insolvens eller fogedrettens øvrige afvisning af sager tilfalder AIS som salær inkl. moms. Hovedstolen tilfalder klienten.
  4. I de sager hvor AIS har afholdt retsafgiften, jf. 11.2 eller, hvor kravet inddrives efter, at Kunden har meddelt ikke at ville afholde retsafgiften til fogedretten, tilfalder 50% af det opkrævede beløb AIS ud over de i pkt. 9.2 anførte beløb. Dette kalder vi No-Risk.

 10. Fuldmagt til at forhandle fordringens størrelse
  Såfremt AIS vurderer, at sandsynligheden for inddrivelse af en given fordring overdraget fra Kunden vil kunne optimeres ved indgåelse af akkordaftale med debitor, er AIS berettiget til at nedsætte fordringens hovedstol med op til 25%.

 11. Fogedretlig behandling
  1. Krav kan indbringes for fogedretten mod betaling af 800,- kr. plus retsafgift.
  2. Hvis Kunden ikke 10 dage fra AIS´ anmodning bekræfter, at sagen skal fortsætte ved fogedretten, kan AIS vælge at forfølge kravet i fogedretten mod selv at afholde alle udgifter forbundet hermed. Alternativt kan AIS vælge at afslutte sagen.
  3. Hvis Debitor under et fogedretsmøde erklærer sig ude af stand til at betale hele det skyldige beløb eller misligholder en afdragsordning efter fogedretsmøde har været afholdt, kan AIS vælge at afslutte sagen. Såfremt AIS vælger at fortsætte inddrivelsen afregnes sagen i henhold til pkt. 9.4.

 12. Lovvalg og værneting
  Retsforhold mellem Kunden og AIS er underlagt dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte fører til at et andet lands lov skulle finde anvendelse. Alle krav og tvistligheder mellem Kunden og AIS skal afgøres ved Københavns Byret.

 13. Håndtering af udlæg
  Det er Kundens ansvar at aflyse udlæg, når gælden er indfriet, eller hvis udlægget af andre årsager skal aflyses. AIS kan assistere Kunden med at aflyse et udlæg. Prisen for tillægsydelser fremgår af prislisten, punkt 14.

 14. Prisliste

TillægstjenesterBeskrivelsePris(DKK) (Fastpris)
Anmeldelse i boOmfatter anmeldelse i konkursbo, dødsbo mv. Opfølgende arbejde omkring modtagelse og behandling af cirkulæreskrivelse. Modtagelse og behandling af dividende. (Pr. sag)800,- kr.
BetalingspåkravOmfatter opgørelse af udarbejdelse af betalingspåkrav og indgivelse heraf til fogedretten med henblik på opnåelse af dom og fogedforretning. Prisen inkluderer deltagelse i telefonisk fogedretsmøde med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver. Møder debitor ikke begæres politifremstilling. Prisen inkluderer også deltagelse i dette næste fogedretsmøde.800,- kr.
FogedbegæringUdarbejdelse af fogedbegæring på baggrund af eksisterende fundament (betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev mv.) Prisen inkluderer deltagelse i telefonisk fogedretsmøde.800,- kr.
Udkørende fogedforretningOmfatter fysisk møde hos Debitor med deltagelse af fogeden med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver.

Efter aftale
Manglende inkassovarselHvis Debitor betaler, efter AIS har sendt et inkassovarsel, afregnes Klienten et salær svarende til det takstmæssige inkassosalær. Takstmæssigt salær
TinglysningTinglysning, pr. time600,- kr.
Aflysning af udlægAflysning, pr. time600,- kr.
Registrering i ExperianRegistrering af debitor i RKI400,- kr.

 

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂
Tonny B.
Tonny B.
Read More
Kan klart anbefale Advokaternes Inkasso Service, og vil helt sikkert bruge dem igen såfremt det skulle blive aktuelt.Kompetente mennesker, løbende info, og gode til at forklare juraen for os der ikke lige har det som spidskompetence.
Peer K.
Peer K.
Read More
God service med positive resultater, Jeg kan anbefale Advokaternes Inkasso Service.
Lea Bolander K.
Lea Bolander K.
Read More
Jeg kontaktede Advokaternes Inkasso Service, da jeg havde noget gæld som skulle inddrives. De var top professionelle og holdte mig hele tiden orienteret omkring hvad der skete i min sag. Jeg endte med at få alle mine penge :):) Vil anbefale Advokaternes Inkasso Service til alle.TAK for super god service hele vejen igennem forløbet.
Allan H.
Allan H.
Read More
Tak for godt samarbejde i har ydet en god hjælp det vil jeg fortælle videre til andre,mvhAllan Hougaard
Jesper C.
Jesper C.
Read More
En positiv oplevelse. En trættende lille sag blev overdraget til Advokaternes Inkassoservice. Jeg slap for besværet og de sørgede for at holde kontakt med skyldner. Det har kostet et minimum i forhold til den tid jeg havde brugt og yderligere ville have haft brugt. Helt rimeligt!Der er altid nogen at få fat på hvis der skal følges op.
Lyngby D.
Lyngby D.
Read More
Advokaternes Inkasso Service har været hurtige til at reagere på vores og skyldners henvendelser og har håndteret sagen rigtig fint med et godt resultat for os.
Rene Lodberg H.
Rene Lodberg H.
Read More
tak til Advokaternes Inkasso Service for hjælpen med at få mine penge fra en dårlig betaler. Super god service fra start.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂